REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat
(aprobat în sedinta de senat din 4 octombrie 2005)

Forma de tranzitie

Capitolul I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a carui finalitate este dezvoltarea cunoasterii prin cercetare stiintifica originala si se organizeaza în conformitate cu legea nr. 84/1995 “Legea Învatamântului” republicata cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr.288/2004, a H.G. 567/24 iunie 2005 si a O.M. 4491/6 iulie 2005 aplicabile începând cu anul universitar 2005/2006 . Doctoratul are doua componente :

1. un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate ;
2. un program de cercetare stiintifica

(2) Doctoratul este de doua tipuri; doctorat stiintific si doctorat profesional.


Art.2. (1) Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” din Iasi ca Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.), organizeaza forma de doctorat stiintific în domeniul fundamental stiinte exacte si stiinte ingineresti cu domeniile cuprinse în Anexa 1.

(2) În cadrul Universitatii Tehnice „Gh.Asachi” Iasi se înfiinteaza , în subordinea conducerii universitatii, Departamentul „Scoli Doctorale” alcatuit din câte o Scoala Doctorala la nivelul fiecarei facultati (grup de facultati, domenii sau grup de domenii) în conformitate cu reglementarile în vigoare. Rectorul universitatii este Director al Departamentului Scoli Doctorale iar Prorectorul cu activitatea stiintifica si de doctorat este Director Executiv.

(3) În cadrul fiecarei facultati (grup de facultati, domenii sau grup de domenii) se va înfiinta o Scoala doctorala condusa de Decan în calitatea de Director al Scolii Doctorale si coordonata de Directorul Executiv al Scolii Doctorale ales de Consiliu facultatii dintre membrii sai care sunt si conducatori de doctorat. În cazul în care membrii consiliului nu sunt conducatori de doctorat, se va alege Directorul Executiv un al cadru didactic conducator de doctorat, membru al Scolii Doctorale. Biroul Scolii Doctorale va fi format din: Director, Director Executiv si un conducator de doctorat ales de Consiliul facultatii.

Art.3. Pe durata studiilor de doctorat, de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat pâna la sustinerea publica a tezei, persoana admisa are calitatea de doctorand în domeniul în care a reusit prin concurs, calitate asimilata celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregatire universitara avansata si de cercetator stiintific pe perioada programului de cercetare stiintifica.

Art.4. (1) Doctoratul se desfasoara în cadrul Scolilor Doctorale, sub îndrumarea stiintifica a unui conducator de doctorat.

(2) Conducatorul de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor universitar consultant, un academician sau cercetator stiintific principal gradul I, care au titlul de doctor obtinut în domeniul respectiv.

(3) Conducatorii de doctorat se numesc prin Ordin al Ministerului Educatiei si Cercetarii, la propunerea senatului universitatii, cu avizul nominal al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, acordat pe baza evaluarii activitatii didactice si de cercetare stiintifica de relevanta nationala si internationala.

(4) Pentru a obtine dreptul de a conduce un doctorat, persoanele interesate trebuie sa întocmeasca un dosar conform criteriilor generale stabilite de M.Ed.C. si de Senatul universitatii. Dosarul va cuprinde Fisa de prezentare (Anexa 2) cu Lista de lucrari publicate, copie dupa diploma de doctor si de inginer, procesul verbal întocmit în urma discutari în sedinta de catedra si procesul verbal întocmit în urma discutari în consiliul facultatii. Toate dosarele vor fi supuse spre discutare si aprobare în Senatul universitatii.

(5) Conducatorul de doctorat îsi desfasoara activitatea didactica si de cercetare în institutia de învatamânt superior care l-a propus sau în institutii care formeaza consortii cu universitatea. Un conducator de doctorat îsi poate desfasura activitatea prin afiliere la o singura universitate.

(6) Dupa pensionare, conducatorul de doctorat, poate primi spre indrumare noi doctoranzi la cerere, cu aprobarea senatului universitatii, fundamentata pe performanta stiintifica din ultimii 5 ani de activitate a solicitantului.

(7) Prin încetarea contractului de munca cu universitatea , cu exceptia pensionarii, se pierde automat calitatea de conducator de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor conducatori de doctorat din universitate, în cadrul aceluiasi domeniu.

Art.5. (1) Un conducator de doctorat poate îndruma simultan cel mult 15 doctoranzi, inclusiv doctoranzii din stagiu înmatriculati pâna la 1.11.2004, cetateni straini sau în cotutela, pe durata desfasurarii doctoratului stiintific.

(2) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusa în norma didactica sau de cercetare a conducatorului potrivit legislatiei în vigoare. În cazul îndrumarii programului de cercetare al unui doctorand de catre doi conducatori de doctorat, normarea se face proportional cu activitatea de îndrumare a fiecarui conducator de doctorat.

(3) Evaluarea conducatorilor de doctorat se efectueaza în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, în baza unui Raport de Autoevaluare elaborat de fiecare conducator de doctorat dupa criterii stabilite de departamentul de resort din universitate. Rapoartele de autoevaluare sunt supuse aprobarii Senatului universitatii si fac parte din raportul de autoevaluare pe domeniu al programelor de studii doctorale oferite de universitate. Raportul de autoevaluare se înainteaza Senatului universitatii si se pune la dispozitia evaluatorilor externi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Capitolul II ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERARE DE DOCTORAT

Art.6. (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învatamânt cu frecventa si fara frecventa . Doctoratul cu frecventa se poate organiza în regim de finantare de la bugetul de stat sau în regim cu taxa. Ministerul Educatie si Cercetarii aloca anual pentru doctoratul cu frecventa un numar de locuri finantate de la buget. Doctoratul fara frecventa se organizeaza numai în regim cu taxa. Numarul de locuri pentru doctoratul în regim cu bursa si cu taxa si cuantumul taxei este propus de catre Scoala Doctorala si este aprobat de Senatul universitatii.

(2) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de regula 3 ani si poate fi prelungita pâna la 2 ani conform prevederilor din legea de organizare a învatamântului superior.

(3) Doctoratul se desfasoara pe baza unui contract de studii doctorale, dupa cum urmeaza:
- contracte pentru pregatirea universitara avansata, încheiat între doctoranzi, Scolile Doctorale la care sunt înmatriculati - reprezentate prin conducatorii de doctorat si universitate
- contracte pentru programul de cercetare stiintifica încheiat între doctoranzi (absolventi ai primului an de pregatire universitara si admisi în programul de cercetare), conducatori de doctorat si universitate. În acest contract sunt prevazute drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate în ciclul de studii universitare de doctorat.

Art.7. (1) Doctorandul înscris la forma cu frecventa poate primi bursa de doctorand, fie pe întreaga perioada a studiilor universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului: programul de pregatite universitara avansata sau programul de cercetare stiintifica si sunt cazati în camine în limita locurilor disponibile în regim subventionat.

(2) Bursa de doctorat reprezinta o indemnizatie egala cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregatire universitara avansata si de cercetator stiintific pentru perioada programului de cercetare stiintifica.

(3) Bursele de doctorat se acorda din veniturile universitatii provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii , donatii, sponsorizari si alte surse în conditiile legii.

Art. 8. (1) Doctoratul se poate întrerupe, la cererea scrisa a doctorandului, cu aprobarea conducerii facultatii, a conducatorului de doctorat si a conducerii universitatii, pentru urmatoarele motive: concediu medical sau de maternitate (probat de certificat medical) si deplasari în strainatate pentru studii. Cazurile exceptionale, motivate prin acte justificative, sunt aprobate doar de senatul universitatii;

(2) Perioadele de întrerupere cumulate nu pot sa depaseasca 2 ani.

(3) Durata desfasurarii doctoratului se prelungeste, în caz de întreruperi, corespunzator perioadelor cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea universitatii.

(4) Pe perioada întreruperilor aprobate, doctorandul de la forma cu frecventa nu primeste bursa;

(5) Doctorandul poate solicita Departamentului Scoli Doctorale schimbarea conducatorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respecta clauzele din contractul de studii.

(6) Departamentului Scoli Doctorale aproba schimbarea în cadrul aceluiasi domeniu de studii dupa obtinerea avizului Scolii Doctorale si acordului scris al unui nou conducator de doctorat.

(7) Regimul de studii al cetatenilor straini care doresc sa urmeze doctoratul în România este acelasi cu cel al cetatenilor români.

(8) Doctoranzii bursieri de la forma cu frecventa plecati cu programul Socrates nu trebuie sa faca întrerupere de program iar bursa se mentine si pe perioada cât sunt plecati cu obligativitatea respectarii contractului de studii si a programului de pregatire universitara avansata sau a programului de cercetare stiintifica.

Art. 9. Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt: Scoala Doctorala, conducatorul de doctorat si doctorandul.


Art. 10. Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat , forma de învatamânt poate fi schimbata doar în cadrul aceluiasi domeniu.

Art. 11. (1) Pe toata perioada activitatii, doctorandul de la forma cu frecventa , beneficiaza de recunoasterea vechimii în munca, a altor drepturi si obligatii ce revin salariatului, precum si posibilitatea de a desfasura activitati didactice normate, prin cumul sau plata cu ora potrivit contractului de studii doctorale.

(2) Contributiile datorate, potrivit legii, la asigurarile sociale de stat. la asigurarile pentru somaj, la asigurarile sociale de sanatate si pentru accidente de munca si boli profesionale pentru doctoranzii cu frecventa, care obtin bursa, se platesc lunar de catre universitate. Baza de calcul a contributiilor datorate o constituie cuantumul bursei.

(3) Dupa sustinerea tezei de doctorat universitatea elibereaza o adeverinta care atesta ca perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat în forma de învatamânt cu frecventa constituie vechime în munca.

Capitolul III. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITATE DE DOCTORAT

Art. 12. (1) Admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de forma în care se organizeaza, se face prin concurs;

(2) Concursul se organizeaza în fiecare an în luna septembrie dupa cum urmeaza:
- în perioada 1 – 15 februarie se înainteaza, de catre facultati la solicitarea rectoratului, propunerile fiecarui conducator de doctorat privind numarul de locuri si domeniile de doctorat, atât la forma cu frecventa cât si la forma fara frecventa;
- în functie de data aprobarii de catre M.Ed.C., a locurilor solicitate de catre universitate pentru forma cu frecventa, se vor afisa, prin grija facultatilor, domeniile, conducatorii de doctorat si numarul de locuri aprobate si scoase la concurs;
- în perioada 1 -15 septembrie . se fac înscrieri pentru admitere;
- în perioada 20 – 30 septembrie se desfasoara concursul de admitere sub forma de colocviu.

(3) Datele de înscriere si sustinere a colocviului pot fi modificate de catre Senatul universitatii dar nu pot fi programate mai târziu de luna septembrie.


Art. 13. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor prezenta la Rectorat (Departamentul Scoli Doctorale), în termenul stabilit în art. 12 (2), un dosar cu urmatoarele acte:
- Cerere de înscriere, cu precizarea tipului de doctorat, a ramurii de stiinta, a formei de învatamânt, a domeniului, a conducatorului stiintific, a limbii straine în care doreste sa sustina testul, precum si institutia de învatamânt superior si specializarea absolvita (conform modelului din Anexa 3). Cererea se înregistreaza la registratura universitatii;
- Copii legalizate dupa urmatoarele acte: certificatul de nastere, certificatul de casatorie (daca este cazul) sau de schimbare eventuala a numelui, diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, diploma de învatamânt superior (sau echivalenta) însotita de foaia matricola.
Doctoranzii înscrisi la forma cu frecventa vor prezenta la dosar diploma de
licenta si diploma de master (adeverinta) în original;
- Memoriu de activitate stiintifica si lista lucrarilor stiintifice elaborate sau publicate de candidat;
- Fisa de înscriere (dupa modelul din Anexa 4) care cuprinde datele necesare pentru evidenta candidatilor;
- Chitanta de plata a taxei de concurs (echivalentul a 20 euro la cursul zilei). Angajatii universitatii vor achita 10 euro si vor prezenta adeverinta de salariat.


Art. 14 (1) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii studiilor universitare de masterat.

(2) Absolventii învatamântului universitar cu diplome de licenta sau echivalente eliberate pâna în anul absolvirii primei promotii de licenta organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat fara sa fi absolvit ciclul studiile universitare de masterat.

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândita diploma de licenta sau masterat. Cunostintele specifice domeniului de studii se verifica pe baza bibliografiei cuprinzând lucrari de specialitate anuntate din timp de catre facultati.


Art. 15. Concursul de admitere se desfasoara sub forma de colocviu pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate din timp de catre Scolile Doctorale si a unui examen de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala care se sustine la Catedra de Limbi Straine a universitatii.


Art. 16. (1) În vederea desfasurarii concursului de admitere se va aproba de catre Senatul universitatii Comisia de admitere pe universitate si Comisiile de admitere de la fiecare Scoala Doctorala. Comisia de admitere pe universitate este formata din Directorul Executiv al Departamentului Scoli Doctorale, si din Directorii si Directorii Executivi ai Scolilor Doctorale si este prezidata de Rectorul universitatii. La nivelul Scolilor Doctorale, comisia de admitere este formata din: Decan, în calitate de Director al Scolii Doctorale, Directorul Executiv si alti 3 conducatori de doctorat din Scoala Doctorala, din domenii diferite (daca este cazul). Comisia este prezidata de Directorul Scolii Doctorale.

(2) La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidati, pe baza consultarii literaturii, a problematicii specialitatii respective, nivelul cunostintelor cu privire la cercetarile recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune, capacitatea candidatului de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.

(3) Rezultatul concursului se consemneaza într-un proces verbal (dupa modelul din Anexa 5) care, împreuna cu dosarul cu acte al fiecarui candidat se depune la Rectorat imediat dupa încheierea concursului.


Art. 17. (1) Admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obtinute de catre candidati la concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, dar cu media de cel putin 8, prin decizia Comisiei de admitere;

(2) Validarea si înmatricularea candidatilor admisi se face începând cu prima zi a anului universitar, daca Ministerul Educatiei si Cercetarii nu intervine cu alte precizari, prin decizia rectorului universitatii.

(3) Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de doctorat au dreptul sa se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa, indiferent de forma de învatamânt.

Capitolul IV. PROGRAMUL DE PREGATIRE UNIVERSITARA AVANSATA

Art. 18. (1) Programul de pregatire universitara avansata se desfasoara în cadrul Scolilor Doctorale pe baza unui plan de învatamânt, sub coordonarea Directorului si a Directorului Executiv ai Scolii Doctorale, aprobat de Senat si are o durata de 2 sau 3 semestre în functie de domeniu.

(2) Planul de învatamânt va fi elaborat de Scolile Doctorale, pe domenii si va cuprinde cel mult 8-10 ore didactice pe saptamâna (cursuri, seminarii si lucrari aplicative).O parte din disciplinele planului de învatamânt pot avea regim optional. Finalizarea studiului la disciplinele de pregatire avansata se face prin examen.

(3) În cadrul programului de pregatire universitara avansata, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizeaza sistemul de credite transferabile, pentru aceleasi domenii.

(4) Alaturi de disciplinele care vizeaza pregatirea universitara avansata , planul de învatamânt cuprinde si modulul de pregatire complementara.

(5) Pe parcursul programului de pregatire universitara avansata, doctorandul elaboreaza proiectul programului de cercetare stiintifica.

Capitolul V. PROGRAMUL DE CERECTARE STIINTIFICA

Art. 19 (1) Programul de cercetare stiintifica are o durata de 3 sau 4 semestre în functie de domeniu si este organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducatorul de doctorat.

(2) Promovarea doctorandului în programul de cercetare stiintifica se face pe baza sustinerii publice a unui proiect de cercetare stiintifica.

(3) Tema proiectului de cercetare stiintifica se stabileste de catre conducatorul de doctorat împreuna cu doctorandul si se coreleaza cu programul de pregatire universitara avansata, domeniul de expertiza al conducatorului de doctorat si cu programele de politica institutionala ale universitatii.

(4) Comisia de examinare a proiectului de cercetare stiintifica este formata din conducatorul de doctorat în calitate de presedinte si din cel putin alti 2 specialisti cu titlul de doctor si functie didactica de cel putin conferentiar universitar sau cercetator stiintific gradul II din universitate sau din consortiul de cercetare.

(5) Rezultatele evaluarii se consemneaza într-un proces verbal (Anexa 7) si se exprima printr-unul dintre calificativele: „foarte bine”, „bine” , „satisfacator” sau „:nesatisfacator”. Calificativele „foarte bine” si „bine” permit promovarea directa a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obtinerii calificativului „satisfacator” sau „nesatisfacator”, doctorandul prezinta un nou proiect.

(6) Daca la a doua sustinere a probei de promovare în programul de cercetare se obtine calificativul „satisfacator” sau „nesatisfacator” , doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeste un certificat de absolvire a programului de pregatire universitara avansata din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

(7) Pe durata celor 3 sau 4 semestre doctorandul va sustine un numar de 2 sau 3 rapoarte apreciate cu calificativ. Sustinerea este publica în catedra sau echipa de cercetare formata din 3-5 membri cu titlul de doctor iar rezultatul va fi consemnat întru-un proces verbal (Anexa 6).

Art. 20 (1) Programul de cercetare stiintifica se realizeaza sub îndrumarea unui conducator de doctorat.

(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizata de doi conducatori de doctorat din domeniile care concura la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand si aprobat de universitate. Cei doi conducatori pot sa apartina aceleiasi institutii de învatamânt superior sau partenerilor din consortiu sau pot sa-si desfasoare activitatea în doua universitati diferite caz în care se va încheia un acord de cotutela.

(3) Programul începe dupa acceptarea de catre universitate a proiectului de cercetare stiintifica care devine, în acelasi timp, tema pentru realizarea tezei de doctorat.

(4) Programul de cercetare stiintifica se poate desfasura în cadrul universitatii, a institutelor Academiei Române sau a altor institute de cercetare din tara sa strainatate partenere într-un consortiu cu universitatea.

(5) Programul de cercetare stiintifica se finalizeaza prin prezentarea publica a tezei de doctorat.

(6) Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare stiintifica, sustinerea publica a tezei de doctorat si eliberarea diplomei de doctor se suporta din bugetul universitatii.

(7) Doctoratul se poate organiza si în cotutela internationala , sub îndrumarea unui conducator de doctorat de la Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” Iasi si a unui conducator de doctorat dintr-o alta universitate si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara pe baza unui acord scris între institutiile organizatoare implicate si cu respectarea procedurilor legale.

(8) Universitatea care înmatriculeaza doctorandul are rolul principal iar universitatea care participa în cotutela la organizarea si desfasurarea doctorandului are rolul de cotutela.

(9) Acordul de cotutela cuprinde cerintele organizarii si desfasurarii doctoratului în fiecare dintre cele doua universitati, în concordanta cu rolul pe care fiecare parte îl asuma în cadrul cotutelei si cu legislatia specifica fiecarei tari.

(10) Acordul prevede recunoasterea reciproca a titlului stiintific de doctor de catre autoritatile de resort din cele doua tari pe baza competentelor acestora si în conformitate cu prevederile legale din fiecare tara.

Capitolul VI ELABORAREA SI SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Art. 21. Teza de doctorat trebuie sa demonstreze cunoasterea stiintifica avansata a temei abordate, sa contina elemente de originalitate în dezvoltarea sau solutionarea temei, precum si modalitati de validare stiintifica a acestora.


Art. 22. (1) Teza de doctorat se poate redacta într-o limba de circulatie internationala conform prevederilor contractului de studii de doctorat.

(2) Doctorandul poate solicita la cerere , schimbarea temei de doctorat o singura data în timpul programului de cercetare stiintifica, pe baza sustinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare.

(3) Schimbarea temei tezei de doctorat se avizeaza de Directorul Scolii Doctorale, se aproba de Departamentul Scoli Doctorale în cadrul aceluiasi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul si nu implica modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

(4) În cazul doctoratului în cotutela, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor universitati.


Art. 23. (1) Teza de doctorat finalizata se sustine în sedinta publica , de regula, la trei ani de la înmatricularea doctorandului si este supusa unei analize preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare, înainte de a fi propusa evaluarii de catre membrii comisiei de doctorat.

(2) Teza de doctorat se prezinta Departamentului Scoli Doctorale în doua exemplare împreuna cu: cererea doctorandului de aprobare a comisiei avizata de conducator si presedinte, referatul favorabil al conducatorului de doctorat si o sinteza a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate sau colectivul de cercetare, prezentata tot sub forma de referat.

(3) În cadrul doctoratului în cotutela, teza de doctorat de depune la universitatea la care s-a facut înmatricularea initiala a doctorandului împreuna cu referatele favorabile ale celor doi conducatori de doctorat si cu sinteza analizei preliminare.

(4) Comisia pentru sustinerea publica a tezei de doctorat este propusa de conducatorul de doctorat, avizata de Directorul Scolii Doctorale, aprobata de Departamentului Scoli Doctorale si alcatuita din presedinte, conducatorul de doctorat si 3 referenti oficiali, dintre care cel putin 2 nu îsi desfasoara activitatea în universitate.

(5) Presedintele comisiei este un reprezentant al conducerii universitatii si anume: rector, prorector, secretar stiintific al senatului, decan, prodecan, secretari stiintifici ai facultatilor;

(6) Referentii oficiali trebuie sa fie specialisti în domeniul în care a fost elaborata teza de doctorat, au titlul stiintific de doctor si functia didactica de cel putin conferentiar sau cercetator stiintific principal gradul I.

(7) Din comisie pot face parte specialisti din alte tari care îndeplinesc conditiile prevazute la aliniatul 6 si care au aceleasi drepturi cu referentii din tara;

(8) În cazul doctoratului în cotutela, comisia pentru sustinerea publica a tezei de doctorat cuprinde reprezentanti ai ambelor universitati si poate fi completata cu 1-2 referenti din alte universitati la propunerea conducatorului de doctorat. Presedintele comisiei este un reprezentant al conducerii universitatii care organizeaza sustinerea.

(9) Referentii oficiali au obligatia de a depune referatele de analiza la Rectoratul Universitatii în limita a 30 de zile de la primirea tezei.

(10) În cazul în care unul sau mai multi referenti oficiali apreciaza, în mod justificat ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, aceasta va trebui refacuta în termen de 6 luni de la data sustinerii initiale dar fara a se depasi 3 ani de la înmatriculare. Teza de doctorat refacuta se depune la Rectoratul Universitatii cu acordul scris al conducatorului de doctorat si a referentilor implicati.

(11) În situatia în care C.N.T.D.C.U. respinge acordarea titlului de doctor, universitatea organizeaza refacerea tezei de doctorat potrivit recomandarilor comisei de experti. Costurile de refacere se suporta de catre doctorand.


Art. 24. (1) Doctoratul elaboreaza un rezumat al tezei de doctorat pe care conducerea universitatii îl transmite unor specialisti din tara sau din strainatate, pentru obtinerea unor puncte de vedere necesare evaluarii, pe ansamblu, a tezei;

(2) Lista specialistilor în domeniu, carora li se încredinteaza spre analiza rezumatul tezei de doctorat, se propune de catre conducatorul de doctorat cu aprobarea conducerii Scolii Doctorale si se depune la Departamentului Scoli Doctorale o data cu cererea de sustinere a tezei;

(3) Rezumatul tezei de doctorat va cuprinde maximum 20 de pagini si va fi multiplicat gratuit pentru doctoranzii de la forma cu frecventa în 15 exemplare. Orice depasire a numarului stabilit de pagini ca si numarul de exemplare va fi suportat de catre doctorand;

(4) Opiniile exprimate în scris de catre specialisti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat se transmit presedintelui comisiei pentru sustinerea tezei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.

(5) Informarea comunitatii stiintifice asupra continutului tezei de doctorat se va face electronic pe site-ul universitatii pe baza unei sinteze a rezumatului în format PDF.


Art. 25. (1) Teza de doctorat se sustine în sedinta publica în fata comisii numite de universitate, prin ordinul rectorului.

(2) Fixarea datei de sustinere a tezei se poate face în momentul în care referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.

(3) Pentru sustinerea publica doctorandul întocmeste, dupa transmiterea de catre toti referentii oficiali la Departamentului Scoli Doctorale a referatelor de analiza, un dosar care trebuie sa cuprinda:
- o cerere vizata de conducatorul stiintific si de presedintele comisiei pentru sustinerea publica, cuprinzând data, ora si locul unde urmeaza sa fie sustinuta teza;
- un exemplar din rezumatul tezei
- lista specialistilor din domeniu, carora urmeaza sa li se transmita rezumatul semnata de conducator si avizata de facultate;

(4) Data si locul sustinerii tezei se afiseaza la sediul universitatii si la Scolie Doctorale cu cel putin 15 zile înainte si numai dupa aprobarea cererii de sustinere publica a tezei de catre conducerea universitatii;

(5) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenta a cel putin 4 din cei 5 membri numiti ai comisiei, cu participarea obligatorie a presedintelui comisiei si a conducatorului de doctorat;

(6) În cazul tezei de doctorat redactata într-o limba de circulatie internationala, sustinerea publica se poate face în respectiva limba.


Art. 26. (1) Pe baza celor constatate în timpul sustinerii publice a tezei de doctorat, comisia analizeaza si delibereaza asupra calificativului care urmeaza a fi acordat. Rezultatul evaluarii se exprima prin unul din calificativele: foarte bine, bine, satisfacator .

(2) În cazul acordarii calificativului “satisfacator” se vor preciza elementele care urmeaza sa fie refacute sau completate în teza de doctorat si va solicita o noua sustinere publica a tezei.

(3) Pe baza calificativelor primite si anume „foarte bine” sau „bine” comisia delibereaza si comunica auditoriului hotarârea de a se conferi doctorandului titlul stiintific de doctor. Aceasta hotarâre se va mentiona într-un proces verbal în care sunt consemnate calificativele acordate la sustinerea tezei de doctorat.

(4) În cazul în care unul dintre referentii oficiali din comisia pentru sustinerea tezei de doctorat devine indisponibil el poate fi schimbat la propunerea conducatorului de doctorat, cu avizul conducerii Scolii Doctorale si cu aprobarea Departamentului Scoli Doctorale.


Art. 27. (1) Referentii oficiali numiti în comisia pentru analiza lucrarilor de doctorat si a sustinerii publice a acestora vor fi remunerati, din bugetul facultatii, cu echivalentul a 10 ore, la functia si vechimea în învatamânt sau în cercetare;

(2) Presedintele comisiei pentru sustinerea publica a tezelor de doctorat va fi remunerat, din veniturile proprii ale facultatii, cu echivalentul a 5 ore la functia si vechimea în învatamânt a acestuia.

Capitolul VII. CONFERIREA TITLUI DE DOCTOR SI ELIBERAREA DIPLOMEI

Art. 28. (1) Hotarârea comisiei pentru sustinerea tezei de doctorat, împreuna cu dosarul doctorandului se înainteaza de catre presedintele comisiei la Departamentului Scoli Doctorale în vederea realizarii formalitatilor pentru acordarea titlului stiintific de doctor, în termen de 7 zile de la sustinerea publica a tezei;

(2) Universitatea transmite “Dosarul de doctor” si un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educatiei si Cercetarii în vederea validarii hotarârii comisiei de doctorat de catre Consiliul National al Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare;

(3) Conferirea titlului de doctor se face prin Ordin al Ministrului la propunerea Consiliul National al Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare


Art. 29. (1) Diplomele de doctor se redacteaza în limba româna si engleza si se elibereaza de catre universitate, pe baza Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii.

(2) Diploma de doctor specifica : tipul de doctorat si domeniul în care a fost obtinut titlul.

Capitolul VIII TAXE

Art. 30 (1) Cuantumul taxelor la doctorat forma cu si fara frecventa pentru locurile aprobate în regim cu taxa sunt stabilite de catre Scolile Doctorale si se aproba anual de catre Senatul universitatii. Taxele anuale pentru doctoranzii înmatriculati în regim cu taxa, de regula, sunt aceleasi ca si pentru studentii admisi cu taxa.

(2) Doctorandul de la forma cu frecventa care solicita întreruperea Programului de pregatire universitara avansate sau a Programului de cercetare stiintifica este obligat sa achite, în functie de perioada solicitata si de facultate, 50% din cheltuielile unui student cu taxa. Doctoranzii de la forma fara frecventa vor achita taxa de scolarizare pentru perioada solicitata.


Capitolul IX DISPOZITII FINALE

Art. 31. Prezentul regulament se aplica începând cu anul universitar 2005 – 2006, doctoranzilor înmatriculati începând cu prima zi a anului universitar. Pentru doctoranzii înscrisi la studii de doctorat înainte de data mentionata , se aplica reglementarile în vigoare la data înmatricularii lor la doctorat.

ANEXE