ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

Inscriere online


 1. Cerere de înscriere - Formularul PO.CSUD.02-F1 (WORD / PDF), cu precizarea domeniului, a formei de învatamânt, a conducatorului de doctorat, a limbii straine în care doreste sa sustina testul de competenta lingvistica (daca este cazul), precum si institutia de învatamânt superior si specializarea absolvita. Cererea se înregistreaza la registratura universitatii;

 2. Fisa de înscriere - Formularul PO.CSUD.02-F2 (WORD / PDF) care cuprinde datele necesare pentru evidenta candidatilor;

 3. Copii xerox (nelegalizate) dupa urmatoarele acte, pe care se vor face urmatoarele mentiuni (cu majuscule pe fiecare pagina în partea dreapta jos) – „CONFORM CU ORIGINALUL", data, numele si prenumele clar al candidatului si semnatura acestuia:
   - certificat de nastere;
   - certificat de casatorie (daca e cazul) sau de schimbare a numelui;
   - diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta însotita de anexe (foaie matricola, supliment de diploma etc);
   - diploma absolvire a unei institutii de învatamânt superior sau echivalenta cu aceasta însotita de anexe (foaie matricola, supliment de diploma , etc);
   - diploma de master / adeverinta sau echivalenta cu aceasta însotita de anexe (foaie matricola, supliment de diploma, etc.) pentru absolventii Bologna (admisi la studiile universitare de licenta începând cu anul 2005);

 Candidatii care se înscriu la formele de doctorat cu frecventa cu bursa sau fara bursa si respectiv cu frecventa redusa fara bursa vor depune la dosar, în locul copiilor xerox, urmatoarele documente în original:
   - diploma de licenta cu foaia matricola/ supliment de diploma;
   - diploma de master cu foaia matricola/supliment de diploma sau adeverinta de absolvent pentru promotia 2020.

 Diplomele de studii obtinute în strainatate trebuie sa fie echivalate / recunoscute la M.E.N. / CNRED înainte de depunerea dosarului de înscriere. Pentru informatii, accesati pagina - https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare.


Pentru verificarea corectitudinii copiilor documentelor mentionate mai sus, candidatii trebuie sa aiba asupra lor si originalele acestora.

 4. Copie xerox dupa actul de identitate (nelegalizata);

 5. Adeverinta medicala tip - emisa de medicul de familie în care sa se precizeze ca nu este în evidenta cu boli psihice si infecto - contagioase;

 6. Memoriul de activitate stiintifica si lista lucrarilor stiintifice elaborate si publicate de catre candidat (daca este cazul);

 7. CV-ul în format EUROPASS (Model CV);

 8. Chitanta de achitare a taxei de înscriere a carei contravaloare este 100 lei (exceptie fac angajatii universitatii, care vor prezenta adeverinta de salariat si pentru care taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este jumatate din taxa stabilita pentru cealalta categorie de candidati). Taxa se achita în lei la cursul zilei la casieria universitatii (Corp T, parter, stanga) sau in contul RO44TREZ40620F330500XXXX - Cod fiscal 4701606 (Beneficiar - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi; Obiectul platii - Taxa admitere doctorat). Copii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate sau orfanii de unul sau ambii parinti care au activat în sistemul de învatamânt, sunt scutiti de plata taxei de înscriere. Acestia vor include în dosarul de înscriere adeverinta doveditoare pentru unul dintre parinti ca este salariat sau a activat în învatâmânt.


 Actele solicitate mai sus, se vor pune intr-un dosar de carton, plic care se depune la Rectorat Corp T, etaj I, dreapta, camera B 105, d-na ing. Cristina Nagit.
Pe dosar se vor mentiona urmatoarele date:
   - numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui - candidatele casatorite vor scrie mai întâi numele din certificatul de nastere apoi la    sfârsit, in paranteza, cel de casatorie;
   - conducatorul de doctorat;
   - facultatea;
   - domeniul de doctorat;
   - forma: cu frecventa cu bursa-BUGET, cu frecventa fara bursa-BUGET, cu frecventa redusa si fara bursa-BUGET sau cu frecventa cu TAXA.